logo

Dále vizte

Doba pojištěníInformativní listKdy do důchodu

Obsah rubriky

Nárok na starobní důchod

Důchodový věk

Doba pojištění

Náhradní doby

Výpočet důchodu

Vyměřovací zákl.,redukční hranice

Rozhodné období

Důchodová kalkulačka

Valorizace 2024

Důchod OSVČ

Výchovné

Reforma

Informativní list

Žádost o důchod

Souběh důchodu a výdělku

Zvýšení důchodu

Základní výměra

Dobrovolné pojištění

Vyloučené doby

Evidenční list

Důchod do ciziny

Zahraniční důchod z EU

Česko-slovenský důchod

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše udělat vlastní internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit do konce života, je to lepší než počítačové hry. Budete pak potřebovat návod, jak začít jako OSVČ, ale s tím můžete počkat až než prvně něco prodáte.  

Dobrovolné důchodové pojištění

Cbybí nám doba pojištění? Doplatíme si ji.

Chybí-li nám potřebná doba pojištění pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu, můžeme ji v některých případech doplatit dobrovolným důchodovým pojištěním. Bezdůvodně ji můžeme doplatit také, ale jen omezeně (maximálně 15 let, přitom jen jeden rok zpětně).

Dobrovolné důchodové pojištění můžeme mít maximálně do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.

Doba studia

Doba studia v období od 1. 1. 2010 již není považována za náhradní dobu pojištění a můžeme ji bez omezení doplatit, a to i zpětně. Dobu studia v období do konce roku 2009 můžeme doplatit po uplynutí prvních šesti let studia po dosažení 18 let.

Když dlouhodobě studujeme nebo se účastníme stáží, zajistíme si dobrovolným důchodovým pojištěním budoucí nárok na starobní, ale i případný invalidní důchod. Totéž platí o dalších aktivitách, při nichž nejsme účastni důchodového pojištění.

Doba nezaměstnanosti

Pokud jsme vedení v evidenci úřadu práce a není nám vyplácena podpora při nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci, bude nám tato doba chybět při nároku na důchod. Je proto vhodné přihlásit se k dobrovolnému pojištění. Celou dobu můžeme doplatit i zpětně.

Pomocí dobrovolného důchodového pojištění tak můžeme „pokrýt“ doby evidence na úřadu práce, které se nám nezapočítají jako náhradní doba pojištění. Ty lze totiž pro nárok na důchod zohlednit jen v určitém rozsahu. Z doby vedení v evidenci úřadu práce bez podpory v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci lze započítat nejvýše 3 roky (1 rok před 55. rokem věku, 2 roky po 55. roku věku)

Dobrovolnická služba

Pokud vykonáváme dlouhodobou dobrovolnickou službu, bude nám tato doba chybět při nároku na důchod. Je proto vhodné přihlásit se k dobrovolnému pojištění. Zpětně můžeme doplatit maximálně dva roky (nejdříve od 1. 1. 2003).

Doba zaměstnání v cizině

Pokud pracujeme v zemi, se kterou ČR nemá uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, bude nám tato doba chybět při nároku na starobní důchod. K odpracované době získané v „nesmluvní“ cizině se totiž nepřihlíží. Je proto vhodné přihlásit se k dobrovolnému pojištění.

Pracujeme-li ve státě EU nebo státě, se kterým má ČR uzavřenou smlouvu, pro nárok na český důchod se zpravidla k době pojištění v cizině přihlédne s ohledem na princip sčítání dob pojištění. Proto dobrovolném důchodovém pojištění není vhodné.

Doplatit můžeme dobu výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995. Účast je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky.

Práce pro cizince

Pokud pracujeme  v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, bude nám tato doba chybět při nároku na starobní důchod. Je proto vhodné přihlásit se k dobrovolnému pojištění. Zpětně můžeme doplatit maximálně dva roky (nejdříve od 1. 1. 2009).

Následování manžela do ciziny

Pokud následujeme manžela/manželku, který v cizině působí v diplomatických službách ČR, bude nám tato doba chybět při nároku na starobní důchod. Je proto vhodné přihlásit se k dobrovolnému pojištění. Celou dobu můžeme doplatit i zpětně (nejdříve od 1. 1. 2010).

Bez důvodu zpětně jen rok

K dobrovolnému důchodovému pojištění se můžeme přihlásit i bez uvedení důvodu, ale jen na maximálně 15 let v rámci celého našeho života. Přitom zpětně si můžeme doplatit maximálně 1 rok. Patří sem například i pobírání důchodu 1. nebo 2. stupně nebo doba pobývání doma s dětmi.

Bereme-li invalidní důchod

Doba pobírání invalidního důchodu 3. stupně se nám počítá jako náhradní doba pojištění.

Bereme-li však invalidní důchod 1. nebo 2. stupně a nemáme zároveň výdělek, ze kterého je odváděno důchodové pojištění, ani nejsme v evidenci úřadu práce, bude nám tato doba chybět do doby pojištění při nároku na starobní důchod. V takové situaci je namístě přihlásit se k dobrovolnému pojištění co nejdříve. Platit si takto můžeme maximálně 15 let (včetně jiných "bezdůvodných" důvodů), zpětně můžeme doplatit maximálně rok.

Jsme-li s dětmi doma

Jsme-li v domácnosti se zdravými dětmi staršími 4 let a chceme, aby se nám tato doba počítala do doby pojištění pro nárok na starobní důchod, přihlásíme se k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Takto můžeme platit maximálně 15 let (včetně jiných "bezdůvodných" důvodů), zpětně jen rok.

Minimální měsíční pojistné

Minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění je 28% z jedné čtvrtiny průměrné mzdy. V roce 2014 je to například 1817 Kč za měsíc.

Aktualizováno 11.12.2020   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt