logo

Náhradní doby důchodového pojištění

Náhradní doba pojištění

Náhradní doba je doba, která se do doby pojištění pro nárok na odchod do důchodu počítá jen určitou částí. Jsou to některá z období, kdy jsme nevydělávali, a přesto se tyto doby započítávají do "odpracovaných let" pro důchod.

Náhradní doba se do nároku na důchod počítá jen tehdy, pokud trvala alespoň jeden rok. Náhradní doby se započítávají plně, jestliže jsme je získali před 1. 1. 2010. Pokud jsme je získali až po 31. 12. 2009, redukují se na 80%.

Následuje výčet náhradních dob.

- Péče o dítě do 4 let

V plném rozsahu se do doby pojištění započítává doba osobní péče o dítě do 4 let věku.

- Péče o bezmocnou/závislou osobu

Plně se započítává dlouhodobá péče doma o blízkého, který byl pro nepříznivý zdravotní stav závislý na naší pomoci. Patří sem

  • osobní péče o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost)
  • osobní péče o osobu různého věku závislou na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Bere se doba péče o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také o další osoby žijící ve společné domácnosti.
  • před 1. 1. 2007 péče o osobu v různém stupni bezmocnou

Osoba blízká je manžel, manželka, příbuzný v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, sourozenec, zeť, snacha nebo manžel rodiče (kteréhokoliv z manželů). Neuznává se péče o osoby závislé, které nejsou osobou blízkou a ani nežijí s pečující osobou v domácnosti.

Pokud začínáme pečovat o osobu, jejíž zdravotní stav jí neumožňuje se plně o sebe postarat, měli bychom se obrátit na krajskou pobočku Úřadu práce s žádostí o poskytnutí příspěvku na péči. Na základě žádosti bude provedeno sociální šetření a posouzení zdravotního stavu osoby, o níž pečujeme, zda odpovídá stupni II–IV (případně stupni I u dítěte do 10 let). Zdravotní stav je posuzován a příspěvek přiznán nejdříve ode dne podání žádosti.

Pro nárok na důchod dobu péče prokážeme rozhodnutím OSSZ (v Praze Pražské, v Brně Městské) o době a rozsahu péče. Návrh na zahájení řízení o vydání tohoto rozhodnutí podáme po skončení péče (nebo během trvání péče, jestliže již žádáme o důchod), nejpozději však do dvou let od konce péče. K návrhu přiložíme doklad naší totožnosti, doklad totožnosti opečováváné osoby (občanský průkaz, úmrtní list, rodný list dítěte), potvrzení krajské pobočky Úřadu práce prokazující dobu poskytování péče a stupeň závislosti nebo potvrzení o délce poskytování příspěvku při péči o blízkou osobu, doklad prokazující náš příbuzenský vztah k dané osobě (např. rodné listy, z nichž vyplývá vzájemná příbuznost osob, oddací listy apod.), pokud nejde o blízkou osobu, prokážeme vedení domácnosti nás a opečovávané osoby například čestným prohlášením. Přitom domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

- Vojenská služba

V plném rozsahu se do doby pojištění započítává doba výkonu základní vojenské služby, nejsme-li vojáky z povolání.

- Studium

Ve výši 80 % se započítává doba, kdy jsme se soustavně připravovali na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole (dále jen "střední škola") nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let v období před rokem 2010.

- Evidence na úřadu práce

V rozsahu 80 % se do doby pojištění započítává doba, kdy jsme byli v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, jestliže nám náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu tří let také doba, kdy nám tyto dávky nenáležely. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

  • před 1. 1. 1996 se započítává plně bez jakéhokoliv omezení
  • po 31. 12. 1995 se započítává tehdy, pokud byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci

Doba evidence, po kterou podpora nebyla vyplácena, se započítává v rozsahu nejvýše tří let. Doba tří let se přitom zjišťuje zpětně od vzniku nároku na důchod s tím, že z doby, která byla získána před dosažením 55 let lze brát jen jeden rok.

Doba evidence do 31. 12. 2009 se bere pro posouzení nároku na důchod plně, ale pro výpočet důchodu jen z 80 %. Doba evidence po 31. 12. 2009 se bere jak pro nárok na důchod tak pro výpočet výše důchodu jen z 80 %.

Další náhradní doby započítané částečně

V rozsahu 80 % se do doby pojištění započítává doba, kdy jsme byli jako osoba se zdravotním postižením zařazeni v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost.

Z 80 % se do doby pojištění započítává doba, kdy jsme brali invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně z českého pojištění, až do důchodového věku. Platí i tehdy, pokud nepobíráme tento důchod, ale splňujeme podmínky nároku na něj a pobíráme výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu podle zvláštních zákonů.

Z 80 % se do doby pojištění započítává doba, kdy po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění podle zvláštního předpisu, trvala:

  • dočasná pracovní neschopnost, kterou jsme si nepřivodili úmyslně, pokud vznikla v době naší výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního předpisu,
  • karanténa nařízená podle zvláštního právního předpisu v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu,
  • podpůrčí doba pro poskytování ošetřovného,
  • podpůrčí doba pro poskytování peněžité pomoci v mateřství v období před porodem. 

Aktualizováno 1.01.2023   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt