logo

Dále vizte

Česko-slovenský důchodDůchod do ciziny

Obsah rubriky

Nárok na starobní důchod

Důchodový věk

Doba pojištění

Náhradní doby

Výpočet důchodu

Vyměřovací zákl.,redukční hranice

Rozhodné období

Důchodová kalkulačka

Valorizace 2024

Důchod OSVČ

Výchovné

Reforma

Informativní list

Žádost o důchod

Souběh důchodu a výdělku

Zvýšení důchodu

Základní výměra

Dobrovolné pojištění

Vyloučené doby

Evidenční list

Důchod do ciziny

Zahraniční důchod z EU

Česko-slovenský důchod

Reklama

Přemýšlíte o nějakém přivýdělku? Zkuste si jednoduše udělat vlastní internetový obchůdek s produktem, který je vám blízký. Bude vás to bavit do konce života, je to lepší než počítačové hry. Budete pak potřebovat návod, jak začít jako OSVČ, ale s tím můžete počkat až než prvně něco prodáte.  

Zahraniční důchod z EU

Důchod z více států EU

Pokud jsme pracovali v dvou či více členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku a byli jsme v nich důchodově pojištěni, může nám v každém z těchto států vzniknout nárok na důchod. Musejí být ale splněny zákonné podmínky konkrétního státu, například věk odchodu do důchodu, který se může v jednotlivých státech lišit. Může tak dojít k tomu, že z některého státu nám bude důchod vyplácen dříve než z jiného.

Žádost o zahraniční důchod

Při nároku na důchod z více států EU nám stačí podat žádost jen v jednom z nich, obvykle ve státě bydliště.

Doby pojištění v cizině

Zjednodušeně řečeno platí, že pokud doba pojištění, kterou získáme v daném státě, nestačí pro vznik nároku na důchod, budou vzaty v úvahu všechny doby pojištění získané i v ostatních státech EU, a to v rozsahu, ve kterém se časově nepřekrývají.

Získáme-li tedy dobu pojištění pro nárok na důchod v jednom státě bez přihlédnutí k cizím dobám pojištění, bude nám přiznán tzv. plný důchod. Jeho výše bude určena pouze na základě vnitrostátních právních předpisů.

Pokud získáme v některém státě nárok na důchod jen s přihlédnutím k cizím dobám pojištění, bude nám přiznán tzv. dílčí důchod. Každý členský stát tak přizná a vyplatí důchod jen za doby pojištění, které jsme získali na jeho vlastním území. Když třeba odpracujeme 1 rok v druhém členském státě a odvádíme tam pojistné do systému sociálního zabezpečení, vznikne nám za splnění dalších zákonem stanovených podmínek nárok na dílčí důchod z důchodového systému tohoto členského státu

(Nárok na důchod v jiném státě EU se posoudí podle nařízení Rady (EHS) 1408/71 a nařízení Rady (EHS) 574/72, tzv. koordinační nařízení. Podmínky nároku na důchod se v jednotlivých státech EU liší. Koordinační nařízení pro migrující pracovníky zajišťuje, abychom nebyli poškozeni oproti osobám, které pracovaly jen v jednom státě. Platí čtyři základní principy: princip rovného zacházení, sčítání dob pojištění, zachování nabytých práv a aplikace právního řádu jednoho státu.)

Platba pojištění při práci v cizině

Při výkonu výdělečné činnosti v jiném státě EU, EHP či Švýcarsku pro nás platí právní předpisy sociálního zabezpečení místa výkonu práce. V ČR se odhlásíme z pojištění ke dni ukončení výdělečné činnosti - jsme-li zaměstnáni, odhlásí nás zaměstnavatel, jsme-li OSVČ, odhlásíme se sami.

K sociálnímu pojištění se přihlásíme ve státě, kde začneme vykonávat výdělečnou činnost a budeme tam odvádět pojistné. (Mimo stát EU, EHP, Švýcarsko, ani stát, s nímž má ČR uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, měli bychom se informovat o podmínkách pojištění u nositele pojištění příslušného státu. Pokud by činnost v cizině neměla zakládat účast na pojištění, můžeme se v ČR přihlásit k dobrovolnému pojištění.)

Když pracujeme současně ve více státech EU, tak - jednoduše řečeno - se účast na důchodovém pojištění řídí právními předpisy státu, na jehož území fakticky pracujeme nebo vykonáváme samostatnou výdělečnou činnost. Pokud současně pracujeme nebo podnikáme na území dvou či více států, je třeba určit příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení pouze jednoho státu EU.

Pokud nás zaměstnavatel vyslal za prací do jiného státu EU na maximálně 24 měsíců, tak se na nás při splnění určitých podmínek vztahují právní předpisy vysílajícího státu. 

Pokud jsme během své práce v zahraničí nebyli důchodově pojištěni, bude se nám nárok na důchod posuzovat jen podle českých právních předpisů.

Výpočet důchodu s mezinárodním prvkem

Koordinační nařízení stanovuje pravidla pro výpočet důchodu, přičemž rozlišuje plný („solo“) a dílčí důchod.

Plný („solo“) důchod nám ČSSZ přizná, pokud jsme získali dobu pojištění podle českých právních předpisů v ČR, aniž by sepřihlédlo k dobám pojištění v jiných členských státech. Důchod se určí podle vnitrostátních předpisů. ČSSZ vypočítá důchod pouze za doby pojištění získané v ČR. Koordinační nařízení, která chrání práva migrujících osob, však i pro tyto případy, kdy nárok na důchod byl získán bez nutnosti brát v úvahu doby pojištění získané v ostatních členských státech, ukládá provést kontrolní (srovnávací) výpočet. Je-li výsledný důchod vyšší než plný důchod, bude nám přiznán dílčí důchod.

Dílčí důchod nám ČSSZ přizná, když jsme splnili potřebnou dobu pojištění jen s přihlédnutím k dobám pojištění z jiných členských států. ČSSZ vypočítá důchod, který by nám náležel, kdybychom veškeré doby pojištění získali v ČR. V tomto "teoretickém" důchodu jsou zahrnuty doby pojištění získané v českém důchodovém systému i v jiných členských státech. Následně se tento "teoretický" důchod sníží tak, aby výsledný dílčí důchod odpovídal době pojištění získané v ČR.

Příklad: Pan Dědeček byl pojištěn 14 let v ČR, 10 let v Itálii a 2 roky v Německu. Nesplňuje potřebnou dobu pojištění v ČR ani v ostatních státech a bez koordinačních předpisů by neměl nárok na starobní důchod v žádném státě. ČSSZ pro nárok započítá doby pojištění získané v Německu a Itálii a vypočte dílčí "český" důchod. Jeho výše odpovídá 14/26 částky, na kterou by měl pan Dědeček nárok za 26 let pojištění. Stejně budou postupovat ostatní státy, tzn. Itálie bude vyplácet 10/26 a Německo 2/26 částky, na kterou by měl pan Dědeček v těchto státech nárok za 26 let pojištění.

Důchodové systémy v zahraničí

Informace hledejme na webu příslušné instituce daného státu, nebo na ec.europa.eu.

Výplata důchodu ze zahraničí

V rámci států EU nám může být důchod vyplácen i do České republiky nebo mimo území toho státu EU, kde na něj vznikl nárok. Za vyplácení důchodu zodpovídá, u které jsme pojištěni. Může nám vyúčtovat výlohy spojené s výplatou, zejména poštovní a bankovní výlohy.

U důchodu ze zahraničí do ČR si zjistíme podmínky převodu u příslušné instituce té země, která důchod vyplácí.

Důchod na adresu v cizině - se provádí pozadu nejvýše v tříměsíčních lhůtách po předchozím zaslání tiskopisu „Potvrzení o žití“. Výplata probíhá vždy zpětně za příslušné čtvrtletí v březnu, červnu, září a prosinci. Nárok na výplatu se ověřuje 1x ročně tiskopisem „Potvrzení o žití“, který ČSSZ pošle v prosinci na adresu v cizině. Vyplněný a vlastnoručně podepsaný tiskopis vrátíme do 30 kalendářních dnů od doručení. Svůj podpis úředně ověříme např. na místním úřadu, u notáře nebo na českém zastupitelském úřadu.

Důchod na účet u banky v cizině - v žádosti o výplatu na účet sdělíme číslo účtu v mezinárodní struktuře IBAN a BIC kód banky pro SWIFT. Důchod nám bude vyplacen vždy až na základě zaslaného „Potvrzení o žití“ a to za zpětnou dobu a pouze do konce měsíce, v němž jsme „Potvrzení o žití“ vyplnili, opatřili datem a vlastnoručním podpisem, úředně ověřeným. „Potvrzení o žití“ předkládáme z vlastního podnětu a v časových intervalech, které si sami určíme. Četnost zasílání není omezena a akceptuje se čtvrtletní, půlroční nebo i jiný interval, doporučuje se alespoň 1x ročně.

Důchod na účet manžela/manželky u banky v ČR - je v české měně (Kč) vždy na základě zaslaného „Potvrzení o žití“. Způsob provádění výplaty a předkládání „Potvrzení o žití“ je shodný jako u výplaty na účet v cizině.

Výplata českého důchodu do zahraničí viz Důchod do ciziny.

Aktualizováno 11.08.2022   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt