logo

Výpočet invalidního důchodu

Základní a procentní výměra

Invalidní důchod má dvě složky: výměru základní a výměru procentní. Stejně jako starobní důchod nebo důchody pozůstalostní.

Základní výměra invalidního důchodu

Základní výměra pro invalidní důchod je stejná jako pro starobní důchod.

Procentní výměra invalidního důchodu

Výpočet procentní výměry pro invalidní důchod je složitá, je třeba se obrátit na správu sociálního zabezpečení.

Reklama:

Dopočtená doba

Invalidní důchod nám může zvýšit tzv. dopočtená doba. Je to vlastně doba, kterou bychom mohli získat, pokud bychom se nestali invalidními. Pokud podmínky nesplňujeme, dopočtená doba se krátí.

Při výpočtu se totiž zohledňuje nejen doba pojištění do vzniku invalidity, ale i doba od vzniku nároku na invalidní důchod do důchodového věku. U mužů i žen se přitom za důchodový věk bere věk ženy, která nevychovala žádné dítě, a ne náš skutečný důchodový věk.

Dopočtená doba se nám může započítat v plném rozsahu při splnění určitých podmínek, především při získání doby z českého důchodového pojištění. Jinak se dopočtená doba krátí.

 • dopočtená doba se započítá v plném rozsahu, je-li období od 18 let do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou českého pojištění, nebo vznikla-li invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání), případně vznikl–li tento nárok před 18. rokem věku
 • dopočtená doba se též započítává v plném rozsahu, pokud doba od 18 let, která není českým pojištěním, je kratší
  • 1 roku (vznikla-li invalidita před 28. rokem věku), nebo
  • 2 let (vznikla-li invalidita od dosažení věku 28 let do 40. roku jeho věku), nebo
  • 3 let (vznikla-li invalidita od dosažení věku 40 let)

Pokud podmínky nesplňnujeme, dopočtená doba se krátí. Vůbec se nám nezapočítá, když invalidita vznikla úmyslným poškozením zdraví, které jsme si způsobili nebo nechali způsobit, nebo naším úmyslným trestným činem.

Co vše ovlivňuje výši důchodu

Výše invalidního důchodu závisí na zjištěné (získané i dopočtené) době pojištění, příjmech dosahovaných před vznikem invalidity a na uznaném stupni invalidity. Stejně jako u starobního důchodu se do doby pojištění započítávají i náhradní doby pojištění, např. doba péče o dítě nebo evidence na úřadu práce. Procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění v závislosti na stupni invalidity a činí za každý celý rok doby pojištění:

 • u invalidity prvního stupně 0,5 % výpočtového základu,
 • u invalidity druhého stupně 0,75 % výpočtového základu,
 • u invalidity třetího stupně 1,5 % výpočtového základu.

Základní výměra invalidního důchodu je stejná pro všechny stupně invalidního důchodu, je stejná jako u starobního důchodu, viz základní výměra důchodu.

Je možné zvýšení invalidního důchodu?

Invalidní důchod se vypočítává z doby pojištění a vyměřovacích základů z doby před jeho přiznáním. Žádná další výdělečná činnost, kterou vykonáváme po jeho přiznání, nemůže invalidní důchod zvýšit. Zvýšení invalidního důchodu je možné jen celostátní valorizací nebo změnou na vyšší stupeň invalidity.

Aktualizováno 19.04.2017   Našli jste chybu?

Reklama

Důchody-důchodci.cz | Kontakt