Stupně invalidity

Invalidita

Invalidita je ztráta nebo snížení pracovní schopnosti. Vzniká obvykle důsledkem vážné nemoci nebo úrazu.

Invalidita 3. stupně

Invalidita třetího stupně se nás týká, pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 70%.

Invalidita 2.stupně

Invalidita druhého stupně se nás týká, pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %.

Invalidita 1.stupně

Invalidita prvního stupně, pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 35%.

Nárok na invalidní důchod

Invalidita sama o sobě nestačí na invalidní důchod, abychom na něj měli nárok, musíme mít také dostatečnou dobu pojištění.

O invalidní důchod sami požádáme

I když splňujeme podmínku invalidity i doby pojištění, nedostaneme důchod automaticky, ale musíme o něj sami požádat. Náležitosti žádosti jsou stejné jako u starobního důchodu, viz žádost o důchod. K prokázání invalidity potřebujeme Posudek o zdravotním stavu, viz dále.

Posouzení invalidity

Zda náš zdravotní stav odpovídá některému stupni invalidity, posuzuje lékař referátu lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou správu sociálního zabezpečení. Eventuelní přezkum provádí Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí.

Posudek o zdravotním stavu

Posudek obsahuje kromě jiného i účel, výsledek a odůvodnění posouzení, výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu, míru poklesu pracovní schopnosti se stanovením, zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Posudek rovněž stanovuje schopnosti využít zachovanou pracovní schopnost (u 2. stupně), nebo zda jsme schopni výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (u 3. stupně)

Rozhodnutí o nároku na invalidní důchod

O tom, zda jsme či nejsme invalidní, se správní rozhodnutí nevydává. Správní řízení rozhoduje o našem nároku na invalidní důchod - správní orgán musí odkázat také na posudek o zdravotním stavu.

Správní rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o invalidním důchodu uvádí:

Aktualizováno dne 15.12.2014
Vytisknuto dne 26.10.2016
Původní adresa článku: http://www.duchody-duchodci.cz/invalidita-stupne-invalidity.php